Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

обща рибовъдна политика