Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. fördelning av skattekostnader USE skatteutjämning
 2. fördelning av skoltid USE läsårsplanering
 3. fördelning av tullkvot USE tullkvot
 4. fördelning per anställd
 5. fördelning per invånare
 6. fördjupad integration av EU USE fördjupning av Europeiska unionen
 7. fördjupning av Europeiska unionen
 8. fordon
 9. fordonsdokument USE fordonshandlingar
 10. fordonsförare USE förare
 11. fordonshandlingar
 12. fordonsregistrering
 13. fordonsreparation USE maskinteknik
 14. fordonsskatt
 15. fordonsuthyrning
 16. fordonsutrustning
 17. fördraget om Europeiska unionen
 18. fördraget om upprättande av en konstitution för Europa USE europeiskt författning
 19. fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen USE Euratomfördraget
 20. fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen USE Romfördraget
 21. fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen USE EKSG-fördraget
 22. fördragsbrott USE överträdelse av gemenskapsrätt
 23. fördragsrevision USE omprövning av avtal
 24. fordran
 25. fordringsägare USE fordran
 26. före detta DDR USE Östtyskland
 27. före detta jugoslaviska republiken Makedonien USE f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 28. före detta socialistländer
 29. före detta Sydyemen USE Jemen
 30. före detta USSR USE USSR
 31. förebyggande av bedrägeri USE bedrägeri
 32. förebyggande av jordskalvsskador
 33. förebyggande av konflikter USE konfliktförebyggande åtgärder
 34. förebyggande av nedsmutsning USE föroreningsförebyggande
 35. förebyggande av olyckor
 36. förebyggande av olycksfall i hemmet USE olycka i hemmet
 37. förebyggande hälso- och sjukvård
 38. föreläggande USE domstolsföreläggande
 39. Förenade afrikanska och madagaskiska stater USE AASM-länder
 40. Förenade arabemiraten
 41. Förenade arabemiraten-länder USE Förenade arabemiraten
 42. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland USE Förenade kungariket
 43. Förenade kungariket
 44. Förenade kungarikets ULT
 45. Förenade kungarikets utomeuropeiska länder och territorier USE Förenade kungarikets ULT
 46. Förenade republiken Tanzania USE Tanzania
 47. förening
 48. förening utan vinstintressen USE ideell förening
 49. föreningsbank
 50. föreningsfrihet
 51. föreningsliv
 52. föreningsrätt USE föreningsfrihet
 53. föreningsrörelse
 54. förenklad förvaltning USE administrativa formaliteter
 55. förenklat konkursförfarande USE likvidation
 56. förenklat rättegångsförfarande USE brottmålsförfarande
 57. förenkling av administrativa formaliteteter USE administrativa formaliteter
 58. förenkling av formaliteter
 59. förenkling av kontroller USE förenkling av formaliteter
 60. förenkling av lagstiftning
 61. Förenta nationerna USE FN
 62. Förenta nationerna
 63. Förenta nationernas flyktingkommissarie USE UNHCR
 64. Förenta nationernas generalsekreterare USE FN:s generalsekreterare
 65. Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter USE FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
 66. Förenta nationernas institut för nedrustningsforskning USE FN:s institut för nedrustningsforskning
 67. Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling USE FN:s konferens om miljö och utveckling
 68. Förenta nationernas kontor för bistånd och arbeten för Palestinaflyktingarna i Mellanöstern USE UNRWA
 69. Förenta nationernas organisation USE FN
 70. Förenta nationernas organisation för industriell utveckling USE FN:s organisation för industriell utveckling
 71. Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur USE Unesco
 72. Förenta nationernas program för internationell narkotikakontroll USE FN:s program för narkotikakontroll
 73. Förenta nationernas program och fonder USE FN-program och -fonder
 74. Förenta nationernas stadga
 75. Förenta nationernas styrkor USE multinationell styrka
 76. Förenta staterna
 77. föreskrift USE förordning
 78. företag
 79. företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) USE investmentbolag
 80. företag i utlandet USE utlandskontor
 81. företag med dominerande ställning USE dominerande ställning
 82. FÖRETAG OCH KONKURRENS
 83. företagaranda USE entreprenörskap
 84. företagare USE entreprenör
 85. företagens miljöansvar USE företagens sociala ansvar
 86. företagens samhällsansvar USE företagens sociala ansvar
 87. företagens sociala ansvar
 88. företagets personalstyrka USE företagsstorlek
 89. företags miljöpolicy USE företagens sociala ansvar
 90. företags nationalitet USE juridiska personers nationalitet
 91. företagsavtal USE avtal mellan företag
 92. företagsby USE industriområde
 93. företagschef USE entreprenör
 94. företagsdemokrati USE arbetstagarinflytande
 95. företagsekonomi
 96. företagsförening USE samarbete mellan företag
 97. företagsform USE sammanslutning
 98. företagsforskning
 99. företagsförvaltning
 100. företagsfusion USE sammanslagning av företag
 101. företagsgrupp USE koncern
 102. företagskoncentration USE ekonomisk koncentration
 103. företagskultur USE organisationskultur
 104. företagsledare USE verkställande direktör
 105. företagsledning
 106. företagsmodernisering
 107. företagsnämnd
 108. företagsnätverk USE samarbete mellan företag
 109. företagsomställning USE industriell omställning
 110. företagsorganisering
 111. företagspolitik
 112. företagspraktik USE praktik
 113. företagsredovisning
 114. företagsregistrering
 115. företagsrestaurang USE personalmatsal
 116. företagssamarbete USE samarbete mellan företag
 117. företagsstöd
 118. företagsstorlek
 119. företagsstrategi USE företagsledning
 120. företagsstruktur
 121. företagsstyrning
 122. företagstillväxt
 123. företagstyp
 124. företagszon USE industriell frizon
 125. förfallen bostad USE ohälsosam bostad
 126. förfalskade pengar USE penningförfalskning
 127. förfalskning av betalningsmedel USE penningförfalskning
 128. förfalskning av dokument USE urkundsförfalskning
 129. förfalskning av euromynt USE penningförfalskning
 130. förfalskning av eurosedlar USE penningförfalskning
 131. förfalskningsbrott USE penningförfalskning
 132. förfång USE skada
 133. förfarande i brådskande fall
 134. förfarande vid aktiv förädling USE aktiv förädling
 135. förfarande vid disciplinärenden
 136. författare USE litterärt yrke
 137. författning
 138. författningsändring
 139. författningsdomstol
 140. författningsråd USE författningsdomstol
 141. författningsrätt
 142. förfriskning USE alkoholfri dryck
 143. förgasning av kol USE kolbearbetning
 144. förhållande kapital–arbete USE produktivitet
 145. förhållande kapital–produktion USE produktivitet
 146. förhållanden inom kriminalvården USE kriminalvårdssystem
 147. förhållandet industri–forskning
 148. förhållandet jordbruk–handel
 149. förhållandet jordbruk–industri
 150. förhållandet kyrka–stat
 151. förhållandet lagstiftande–verkställande makt
 152. förhållandet medborgare–myndighet
 153. förhållandet medlemsstaterna–gemenskapen USE medlemskap i Europeiska unionen
 154. förhållandet mellan export- och importpriser USE handelsvillkor
 155. förhållandet skola–arbetsliv
 156. förhållandet skola–industri
 157. förhållandet stad–landsbygd
 158. förhållandet stat–region
 159. förhållandet utbildning–industri USE förhållandet skola–industri
 160. förhandling
 161. förhandlingar om anslutning USE anslutningsförhandlingar
 162. förhandlingar om begränsning av strategiska vapen USE SALT-avtalet
 163. förhandlingar om ett EG-avtal
 164. förhandlingar om reduktion av strategiska vapen USE START-avtalet
 165. förhandlingsbefogenhet
 166. förhandlingsförfarande USE internationella förhandlingar
 167. förhandlingsläge USE internationella förhandlingar
 168. förhandlingsprocedur USE internationella förhandlingar
 169. förhandlingsteknik
 170. förhandlingsvana USE förhandlingsteknik
 171. förhandsgranskning USE censur
 172. förhandsval USE extra val
 173. förhistoria
 174. förhyrning USE uthyrning
 175. förintelseläger USE koncentrationsläger
 176. Förintelsen USE brott mot mänskligheten
 177. förklaring om gemenskapsintresse
 178. förköpsrätt
 179. förkortning av arbetsveckan
 180. förkortningslexikon
 181. förlag
 182. förläggare USE förlag
 183. förlagsindustri USE förlagsverksamhet
 184. förlagsverksamhet
 185. förlängning av avtal
 186. förlängning av skolgången USE studietid
 187. förlängning av studietiden USE studietid
 188. förlikningsförfarande
 189. förlossning USE moderskap
 190. förlust av arbetstillfällen USE nedskärning av arbetstillfällen
 191. förlust av föräldrarätt USE föräldrarätt
 192. förlust av medborgarskap USE medborgarskap
 193. förlust av medborgerliga rättigheter USE rättighetsberövande
 194. förlustbringande försäljning
 195. förmåga att uttrycka sig i skrift
 196. förmån USE privilegium
 197. förman USE arbetsledare
 198. förmån utan motprestation
 199. förmånlig räntesats USE räntesubvention
 200. förmånspris