Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. förmånspriser för jordbruket USE stödpris
 2. förmånstull
 3. formbildande konster USE sköna konster
 4. förmedlemskapsstöd
 5. förmedling av tillfällig arbetskraft USE personaluthyrningsföretag
 6. formgivning
 7. förmildrande omständigheter
 8. förmögenhet USE rikedom
 9. förmögenhetsbrott USE egendomsbrott
 10. förmögenhetsfördelning
 11. förmögenhetsskatt
 12. Formosa USE Taiwan
 13. formulär
 14. förmyndarskap
 15. förmynderskap USE föräldraskap
 16. förnedrande behandling USE grym och kränkande behandling
 17. fornhistoria
 18. forntidens historia USE fornhistoria
 19. förnybar energi
 20. förnybar energikälla USE förnybar energi
 21. förnybara tillgångar
 22. förnyelse av stadsmiljön USE stadsförnyelse
 23. förolämpning USE förtal
 24. förordning
 25. förorenad region USE förorenat område
 26. förorenande ämne
 27. förorenande produkt USE förorenande ämne
 28. förorenaren betalar USE principen om att förorenaren betalar
 29. förorenat område
 30. förorening
 31. förorening av stratosfären
 32. förorening av vattendrag
 33. förorening från fartyg
 34. förorening från jordbruk
 35. förorening från landbaserade källor
 36. förorening från motorfordon
 37. förorening genom kolväten
 38. föroreningsbekämpning
 39. föroreningsförebyggande
 40. föroreningsgrad
 41. föroreningsindex USE föroreningsgrad
 42. föroreningskontroll
 43. föroreningskostnad
 44. föroreningsnivå USE föroreningsgrad
 45. förort USE förortsområde
 46. förortsområde
 47. förortstrafik
 48. förpackad produkt
 49. förpackning
 50. förpackningsartikel
 51. förpaketering
 52. försäkring
 53. försäkring
 54. försäkring mot jordbruksolyckor USE jordbruksförsäkring
 55. försäkringsagent USE försäkringsyrke
 56. försäkringsavtal
 57. försäkringsbolag
 58. försäkringsbrev USE försäkringsavtal
 59. försäkringsersättning
 60. försäkringsföretag USE försäkringsbolag
 61. försäkringsgivare USE försäkringsyrke
 62. försäkringskassa USE försäkringsbolag
 63. försäkringslagstiftning
 64. försäkringsombud USE försäkringsyrke
 65. försäkringspremie
 66. försäkringsrätt USE socialdomstol
 67. försäkringsrörelse USE försäkringsbolag
 68. försäkringsskada
 69. försäkringsyrke
 70. försäljare USE försäljningspersonal
 71. försäljning
 72. försäljning av kulturföremål USE konsthandel
 73. försäljning till förmånspris USE rabatterad försäljning
 74. försäljning till högstbjudande USE auktionsförsäljning
 75. försäljning till nedsatt pris USE rabatterad försäljning
 76. försäljningsagent
 77. försäljningsfrämjande åtgärder USE säljfrämjande åtgärder
 78. försäljningskontor
 79. försäljningsnät USE varudistribution
 80. försäljningspersonal
 81. försäljningspris
 82. försäljningsställe
 83. försäljningstillstånd
 84. försaltning USE ökenspridning
 85. församlingsfrihet USE mötesfrihet
 86. försämring av ekonomin USE recession
 87. försämring av ozonskiktet USE förorening av stratosfären
 88. förseelse USE lagöverträdelse
 89. försiktighetsprincip
 90. forskare USE forskningspersonal
 91. forskarstipendium USE studiestöd
 92. forskarutbildning
 93. forskarutbyte USE vetenskapligt utbyte
 94. förskingring
 95. forskning
 96. forskning och immateriell äganderätt
 97. forskning och utveckling
 98. forskningsanslag USE forskningsbudget
 99. forskningsåtgärd USE forskningsprogram
 100. forskningsbibliotek USE vetenskapligt bibliotek
 101. forskningsbudget
 102. forskningscentrum USE forskningsorgan
 103. forskningsföretag USE forskningsorgan
 104. forskningsinstitut USE forskningsorgan
 105. forskningsinstrument USE vetenskaplig utrustning
 106. forskningslaboratorium USE forskningsorgan
 107. forskningsmetod
 108. forskningsorgan
 109. forskningspark USE teknologipark
 110. forskningspersonal
 111. forskningspersonal (EG) USE EG-anställd
 112. forskningspolitik
 113. forskningsprogram
 114. forskningsprojekt
 115. forskningsrapport
 116. forskningsresultat
 117. forskningsutgift (EG)
 118. forskningsutrustning USE vetenskaplig utrustning
 119. förskola
 120. förskoleutbildning
 121. förskott
 122. förskottsbetalning
 123. förskottsskatt USE källskatt
 124. förslag om ajournering USE ajournering
 125. förslag om misstroendevotum
 126. förslitning USE arbetsfysiologi
 127. försök USE provning
 128. försök på människor
 129. försöksdjur USE djurförsök
 130. försöksgård
 131. försöksverksamhet USE provning
 132. försörjd person USE försörjningsplikt
 133. försörjning
 134. försörjningsbalans
 135. försörjningsoberoende USE livsmedelsoberoende
 136. försörjningsplikt
 137. försörjningssäkerhet
 138. försörjningssvårighet USE försörjningssäkerhet
 139. första anställningen
 140. första barndomen USE spädbarn
 141. första fasen av EMU
 142. första hjälpen
 143. första Lomékonventionen
 144. första världskriget
 145. förstäder USE förortsområde
 146. förstainstansrätten USE Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt
 147. förståndshandikappad USE psykiskt funktionshindrad
 148. förstärkt samarbete USE närmare samarbete
 149. förstatligande
 150. förstaYaoundékonventionen USE Yaoundékonventionen
 151. förstörelse av odlingar
 152. förstörelse av ozonlagret USE förorening av stratosfären
 153. förstörelse av vapen
 154. förstudie USE genomförbarhetsstudie
 155. försummelse att inställa sig
 156. försurning
 157. försvar
 158. försvårande omständigheter
 159. försvarets rättigheter
 160. försvarsbudget
 161. försvarsmakt
 162. försvarspolitik
 163. försvarsstatistik
 164. försvarsutgift
 165. förtal
 166. förteckning
 167. förtida upphörande med arbete USE förtidspensionering
 168. förtidspension USE förtidspensionering
 169. förtidspensionering
 170. förtidsröstning
 171. förtjockningsmedel USE konsistensgivare
 172. förtroendevald USE lokalt vald representant
 173. förtroendevotum
 174. förtrolighet
 175. fortsatt jordbruksverksamhet USE överlåtelse av jordbruksföretag
 176. förtullning USE tullformaliteter
 177. forum
 178. förundersökning
 179. förutfastställt pris
 180. förutsättningar för pension
 181. förvaltare USE förvaltningsbolag
 182. förvaltning
 183. förvaltning av EU:s yttre gränser USE EU:s yttre gräns
 184. förvaltning av fiskeresurser USE fiskeriförvaltning
 185. förvaltning av kustområden USE kustskydd
 186. förvaltning av mänskliga resurser USE personaladministration
 187. förvaltningsansvar
 188. förvaltningsåtgärd
 189. förvaltningsbeslut
 190. förvaltningsbestämmelser
 191. förvaltningsbesvär USE talan som väcks vid förvaltningsdomstol
 192. förvaltningsbolag
 193. förvaltningsdistrikt USE administrativ indelning
 194. förvaltningsdomstol
 195. förvaltningsförfarande
 196. förvaltningsinsyn
 197. förvaltningskommitté (EG)
 198. förvaltningskommitté för jordbruket USE jordbrukskommitté (EG)
 199. förvaltningskostnader USE allmänna omkostnader
 200. förvaltningslag USE förvaltningsbestämmelser