Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. rabatterad försäljning
 2. rabies
 3. råbock USE hjortdjur
 4. räddningsanordning USE skyddsutrustning
 5. räddningstjänst USE civilförsvar
 6. rådet USE Europeiska unionens råd
 7. rådet (AVS–EG) USE ministerrådet (AVS–EG)
 8. rådet (EG) USE Europeiska unionens råd
 9. rådet (ekonomiska och finansiella frågor) USE Ekofinrådet
 10. rådet för arabisk ekonomisk enhet
 11. rådet för Asien och Stillahavsområdet USE Asian and Pacific Council
 12. rådet för kommuner och regioner i Europa
 13. rådet för kulturellt samarbete
 14. Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd USE Comecon
 15. rådets beslut USE EG-beslut
 16. rådets direktiv USE EG-direktiv
 17. rådets förordning USE EG-förordning
 18. rådets ordförandeskap USE ordförandeskap i Europeiska unionens råd
 19. rådets rambeslut USE rambeslut
 20. rådets rekommendation USE EG-rekommendation
 21. rådets resolution (Europeiska unionens råd)
 22. rådets yttrande USE EG-yttrande
 23. rådgivande befogenhet
 24. Rådgivande församlingen (AVS–EG) USE Gemensamma församlingen (AVS–EG)
 25. rådgivande jordbrukskommitté USE jordbrukskommitté (EG)
 26. rådgivande kommitté (EG)
 27. rådgivande sysselsättningskommitté USE sysselsättningskommitté (EG)
 28. rådgivare USE självständigt verksam person
 29. rådgivning och konsultverksamhet
 30. radikalt parti
 31. radioaktiv förorening
 32. radioaktiv isotop USE kärnkemi
 33. radioaktiv kontaminering USE radioaktiv förorening
 34. radioaktiv strålning USE radioaktivitet
 35. radioaktivering USE kärnkemi
 36. radioaktivitet
 37. radioaktivt ämne USE radioaktivt material
 38. radioaktivt avfall
 39. radioaktivt material
 40. radioaktivt utsläpp
 41. radioapparat USE radioutrustning
 42. radiobiologi
 43. radiofrekvens USE frekvensband
 44. radiografi USE medicinsk diagnos
 45. radioisotop USE kärnkemi
 46. radiokommunikation
 47. radiomottagare USE radioutrustning
 48. radioprogram USE radioutsändning
 49. radiosändare USE radioutrustning
 50. radioterapi USE nukleärmedicin
 51. radioutrustning
 52. radioutsändning
 53. rädisa USE rotgrönsak
 54. radium USE radioaktivt material
 55. rådjur USE hjortdjur
 56. rådman USE lokalt vald representant
 57. radon USE ädelgas
 58. rådsbeslut USE EG-beslut
 59. rådskommitté (EG) USE rådskommitté (EU)
 60. rådskommitté (EU)
 61. rådslagsdemokrati USE samtalsdemokrati
 62. raffinerat socker USE vitsocker
 63. raffineringskapacitet USE oljeraffinering
 64. råg
 65. rågvete USE triticale
 66. räka USE kräftdjur
 67. räkenskaper
 68. räkenskaper för jordbrukssektorn
 69. räkenskapsår USE budgetår
 70. räkenskapskontroll USE budgetkontroll
 71. räkenskapsrevision USE granskning av räkenskaper
 72. räkneenhet USE europeisk valuta
 73. räknemaskin USE kontorsmaskin
 74. räkning USE fakturering
 75. råmaterial
 76. ramavtal
 77. rambeslut
 78. ramlag
 79. ramprogram USE åtgärdsprogram
 80. ramprogram för forskning USE ramprogram för forskning och utveckling
 81. ramprogram för forskning och teknisk utveckling USE ramprogram för forskning och utveckling
 82. ramprogram för forskning och utveckling
 83. ramprogram för FoU USE ramprogram för forskning och utveckling
 84. randområde
 85. rannsakningsdomare USE domare
 86. rannsakningshäkte
 87. ränta
 88. räntabilitet
 89. räntefot USE ränta
 90. räntefri kredit
 91. räntesats USE ränta
 92. räntesubvention
 93. ränteswap USE swap
 94. råolja
 95. rappning USE byggteknik
 96. rapport
 97. raps
 98. rapsfrö USE raps
 99. rapsolja USE vegetabilisk olja
 100. Ras al-Khayma USE Förenade arabemiraten
 101. rasåtskillnad USE rasdiskriminering
 102. rasdiskriminering
 103. rasism
 104. rasismbekämpning USE rasism
 105. raskonflikt
 106. råsocker
 107. råstål USE stål
 108. ratificering av avtal
 109. ratificeringsbefogenhet
 110. rationalisering USE ledningsmetoder
 111. rationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken USE reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken
 112. rationell energianvändning USE energibesparing
 113. rätt att begå självmord USE rätt till självbestämmande
 114. rätt att färdas fritt USE rörelsefrihet
 115. rätt att föra talan inför rätta USE talerätt
 116. rätt att gå i svaromål USE informationslagstiftning
 117. rätt att ingripa USE inblandning
 118. rätt att passera USE servitut
 119. rätt att röra sig fritt USE rörelsefrihet
 120. rätt att ta ut trafikavgift USE trafikavgift
 121. rätt att välja yrke USE rätt till arbete
 122. rätt till arbete
 123. rätt till besök av advokat USE försvarets rättigheter
 124. rätt till bostad
 125. rätt till bostadbidrag USE rätt till bostad
 126. rätt till dödshjälp USE eutanasi
 127. rätt till fysisk integritet
 128. rätt till hälsa
 129. rätt till information
 130. rätt till kultur
 131. rätt till privatliv USE privatlivets helgd
 132. rätt till rättslig prövning USE tillgång till rättslig prövning
 133. rätt till självbestämmande
 134. rätt till utbildning
 135. rätt till utveckling
 136. rättegång USE förhandling
 137. rättegångsförfarande
 138. rättegångskostnader
 139. rätten att äga USE äganderätt
 140. rätten till egen bild
 141. rättens företräde
 142. rättigheter och friheter
 143. rättighetsberövande
 144. rättsanalogi USE lagtolkning
 145. rättsfel
 146. rättsfilosofi
 147. rättshistoria
 148. rättshjälp
 149. rättskälla
 150. rättskällor och rättsområden
 151. rättskapacitet
 152. rättskapacitet (rättigheter och skyldigheter)
 153. rättskraft USE verkställighet av dom
 154. rättslära
 155. rättslig aspekt USE lagstiftning
 156. rättslig åtgärd
 157. rättslig grund
 158. rättslig handlingsförmåga
 159. rättslig status
 160. rättslig undersökning
 161. rättslig upprättelse USE påföljdspreskription
 162. rättsliga och inrikes frågor USE ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
 163. rättsligt intresse
 164. rättsmedel
 165. rättsmedicin
 166. rättsmissbruk
 167. rättspraxis
 168. rättsreform
 169. rättsregler USE lagstiftning
 170. rättssäkerhet USE rättssäkerhetsprincip
 171. rättssäkerhetsprincip
 172. rättssociologi
 173. rättsstat
 174. rättssubjekt USE rättslig status
 175. rättssubjektivitet USE rättslig status
 176. rättssystem
 177. rättssystemets organisation
 178. rättsteori USE rättsfilosofi
 179. rättstvist USE talan i tvistemål
 180. rättsväsen
 181. rättsväsendets oberoende
 182. rättsvetenskap
 183. rättvis handel
 184. rättvis turism
 185. rättvisemärkning USE rättvis handel
 186. räv USE vilt däggdjur
 187. råvara
 188. råvaruavtal
 189. råvarumarknad
 190. råvarupris
 191. rayon USE syntetfiber
 192. Razgradregionen
 193. reaktorkylning
 194. reaktorsäkerhet USE nukleär säkerhet
 195. realisation USE rabatterad försäljning
 196. realkapital USE produktionsvara
 197. realkredit
 198. reassurans USE återförsäkring
 199. reblochon USE halvhård ost
 200. receptfritt läkemedel