Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Sahel-Saharastaternas gemenskap