Tesaurus d'Història de Catalunya

Tesaurus d'Història de Catalunya / Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona

URI
https://vocabularyserver.com/historia_catalunya/
Llengua
ca
Correo electrónico de contacto
Data de creació
25/06/2009
Data d'última modificació
09/09/2019
Paraules clau
Història local, Catalunya
Tipus de llenguatge
Vocabulari específic d'Història de Catalunya des de la prehistòria fins a l'actualitat
Cobertura
Termes
4552 Ver cambios recientes
Relacions entre termes
8690
Termes equivalents
1082
Nota d'abast
432
Nota històrica
247
Nota de catalogació
221
API
https://vocabularyserver.com/historia_catalunya/services.php
Generat per
TemaTres 3.0